Kryteria, terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkół

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły + 2 zdjęcia,

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane przez lekarza medycyny pracy,

 • świadectwo ukończenia gimnazjum

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy absolwentom gimnazjów następujące kierunki kształcenia:

 1. Technikum kształcące w zawodach:

  • technik rolnik,

  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

  • technik agrobiznesu.

 2. Zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodzie:

  • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Ponadto Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie oferuje dla wszystkich chętnych pragnących zdobyć wykształcenie rolnicze, następujące formy kształcenia:

 

Kursy kwalifikacyjne:

 • R.3 prowadzenie produkcji rolniczej,

 • R.16 organizacja i nadzór produkcji rolniczej.

Zapraszamy również do korzystania z organizowanych przez nas kursów kombajnisty i obsługi opryskiwaczy oraz inne wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Skorzystaj z tej szansy, nauka jest jeszcze bezpłatna.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt  z sekretariatem szkoły, osobiście lub telefonicznie: 86 216 66 11, 86 219 27 00.

Jesteśmy szkołą z ogromnymi tradycjami, mamy wspaniale wyposażoną bazę dydaktyczną oraz wszechstronnie przygotowaną kadrę nauczycieli. Dla wszystkich chętnych: internat, prawo jazdy kat. B i T, obsługa kombajnów zbożowych oraz szkolenie podstawowe z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.