Godziny otwarcia:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

800 - 1500

800 - 1500

800 - 1500

800 - 1500

800 - 1500

 

Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele , pracownicy szkoły,  rodzi-ce, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie.

 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

  • Wypożyczając je do domu.

  • Czytając lub przeglądając na miejscu ( wydawnictwa z księgozbioru pod-ręcznego, zbiory specjalne, gazety, czasopisma, druki ulotne).

  • Wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komple-ty przekazane do pracowni).

 3. Przed wypożyczeniem należy książkę dokładnie obejrzeć, a ewentualne braki lub uszkodzenia zgłosić.

 4. Jednorazowo można wypożyczyć cztery książki, w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zwiększyć tę liczbę.

 5. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

 6. Książki wypożycza się na okres 30 dni, można  przedłużyć termin zwrotu, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (znisz-czonej).

 8. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwró-cone do biblioteki do końca roku szkolnego.

 9. W sprawach nieuregulowania niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek nauczyciela bibliotekarza.

Zbiory biblioteki

Księgozbiór Biblioteki Zespołu Szkół w Marianowie liczy 24037 woluminów gromadzonych głównie  pod kątem specyfiki i kierunków kształcenia szkoły.

Wartość zbiorów biblioteki podnoszą prenumerowane  i opracowywane czasopisma w ilości 27 tytułów.

Poza książkami i czasopismami biblioteka oferuje swoim czytelnikom zbiory spec-jalne są to: płyty, kasety magnetofonowe i kasety video z zakresu poszczególnych przedmiotów nauczania oraz do wykorzystania na lekcjach wychowawczych czy bibliotecznych.

Poszukiwanie materiałów na wybrany temat ułatwiają  czytelnikom kartoteki:

 • Zagadnieniowa

 • Metodyczna

 • Kartoteka publikacji z dziedziny bibliotekarstwa

 • Osobowa

 W bibliotece funkcjonuje komputerowy System Obsługi Biblioteki MOL.

 

Prasa w bibliotece szkolnej

 

AGRO SERWIS

dwutygodnik

 

Hodowla. Rolnictwo. Wieś.

AUTOEXPERT

miesięcznik

Motoryzacja. Przedstawia trendy i nowości motory-zacyjne,  zamieszcza porady dla kierowców.

BIBLIOTEKA W SZKOLE

miesięcznik

 

Nauczanie. Wychowanie. Pedagogika. Pismo instruk-cyjno-metodyczne i informacyjne zawierające wska-zówki warsztatowe, konspekty zajęć, scenariusze imprez szkolnych, zestawienia bibliograficzne, prak-tyczne porady – w formie bezpośredniego wykorzy-stania.

 BIOLOGIA W SZKOLE

miesięcznik

 

Czasopismo przedmiotowo-metodyczne WSiP. Adreso-wane do obecnych i przyszłych nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych oraz biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Upowszechnia dorobek dydaktyki przedmiotu oraz najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych. Zamieszcza wiele materiałów prakty-cznych: konspekty lekcji z kartami pracy ucznia, scenariusze zajęć terenowych, testy, projekty badawcze, ścieżki edukacyjne.

CHEMIA W SZKOLE

dwumiesięcznik

 

Czasopismo przedmiotowo-metodyczne WSiP. Adreso-wane do obecnych i przyszłych nauczycieli chemii różnych typów szkół. Zawiera praktyczne materiały dotyczące metodyki nauczania chemii oraz zadania z konkursów i olimpiad chemicznych. Upowszechnia najnowsze osiągnięcia z różnych dziedzin chemii

CHIP

miesięcznik

 

Miesięcznik branży komputerowej, ukazujący się z CD-ROM-em. Informuje o produktach, trendach, zastoso-waniach na rynku teleinformatycznym, publikuje wielopłaszczyznowe testy sprzętu i oprogramowania.

COGITO

dwutygodnik

 

Pismo edukacyjno-kulturalno-społeczne dla młodzieży szkół średnich, poświęcające dużo miejsca sprawom przygotowania się do matury i egzaminów wstępnych na studia.

CZTERY KĄTY

miesięcznik

 

Czasopismo poświęcone urządzeniu domów i ogrodów, zawiera projekty i aranżacje.

FARMER MŁODY ROLNIK

dwutygodnik

 

Kolorowy magazyn dla rolników o zasięgu krajowym. Czasopismo edukacyjno-informacyjne obejmujące tematykę rolnictwa, mechanizacji, gospodarstwa domowego, zdrowia i mody.

FILIPINKA

miesięcznik

 

Magazyn dla dziewczyn i młodych kobiet: (kultura, film, muzyka, twórczość młodych), moda, zdrowie, uroda,  gdzie i jak się uczyć, nowe zawody, rozrywka.

GAZETA WYBORCZA

dziennik

 

Grupa tematyczna: Wydawnictwo wielotematyczne. Zasięg mutacji – województwo podlaskie.

GEOGRAFIA W SZKOLE

dwumiesięcznik

 

Czasopismo przedmiotowo-metodyczne WSiP. Adreso-wane do obecnych i przyszłych nauczycieli geografii wszystkich typów szkół. Upowszechnia najnowsze trendy w dydaktyce geografii, publikuje scenariusze i opisy ciekawych lekcji geografii i przyrody. Służy pomocą nauczycielom początkującym, przybliża aktualne osiągnięcia nauk geograficznych.

GLOS NAUCZYCIELSKI

tygodnik

 

Tygodnik społeczno-oświatowy, wychodzący od 80 lat, adresowany głównie do środowiska nauczycielskiego czytany także w kręgach  samorządowych.

JĘZYK POLSKI W LICEUM

kwartalnik

 

Czasopismo przeznaczone dla nauczycieli języka pol-skiego we wszystkich typach szkół ponadgimna-zjalnych. Problemy poruszane w artykułach koncentrują się wokół zagadnień związanych z reformą szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Autorzy materiałów metodycz-nych wskazują na podstawowy cel kształcenia polonistycznego, czyli sprawności komunikacyjne i kompetencje odbiorcze uczniów.

KUCHNIA

miesięcznik

 

Magazyn dla smakoszy. Poradnik kulinarny.

KWIETNIK

miesięcznik

 

Pismo dla miłośników kwiatów i ogrodów - tych dużych i tych małych - urządzanych na parapetach i balkonach.

MATEMATYKA W SZKOLE

miesięcznik

 

Czasopismo przedmiotowo-metodyczne. Adresowane do obecnych i przyszłych nauczycieli matematyki. Popularyzuje nowoczesne i skuteczne metody nauczania przedmiotu. Publikuje zadania egzaminacyjne na wyższe uczelnie i testy z olimpiad przedmiotowych

PORADNIK BIBLIOTEKARZA

miesięcznik

 

Nauka, oświata, edukacja. Czasopismo instrukcyjno metodyczne adresowane do najliczniejszej w kraju grupy bibliotekarzy z bibliotek publicznych i szkolnych.

PORADNIK DOMOWY

miesięcznik

 

Poradnikowe pismo kobiece – porady, przepisy, moda, zdrowie i uroda.

PROBLEMY OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZE

miesięcznik

 

Czasopismo zajmuje się szeroko pojmowaną problematyką opiekuńczo-wychowawczą w Polsce i na świecie. Dostarcza materiałów sprzyjających doskonaleniu zawodowemu.

PRZEGLĄD HODOWLANY

miesięcznik

 

Rolnictwo, leśnictwo, hodowle. Miesięcznik popularno-naukowy poświęcony hodowli zwierząt gospodarskich.

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

miesięcznik

 

Pismo prezentuje tendencje rozwojowe przemysłu spożywczego, stan i perspektywy krajowego i świa-towego rynku żywnościowego.

TECHNIKA ROLNICZA

dwumiesięcznik

 

Pismo prezentuje rozwój polskiego rolnictwa, restru-kturyzacje, nowe technologie w gospodarce rolnej, nowości techniczne krajowe i zagraniczne.

TOP AGRAR POLSKA

miesięcznik

 

Magazyn nowoczesnego rolnictwa skierowany do rolników, osób zarządzających przedsiębiorstwami rolniczymi, specjalistów w dziedzinie uprawy roli, hodowli bydła i trzody chlewnej oraz do wszystkich, którzy prowadzą działalność związaną z rolnictwem.

WIADOMOŚCI ROLNICZE

miesięcznik

 

Pismo rolników województwa podlaskiego wydawane przez Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolni-czego w Szepietowie.

WIEŚ JUTRA

miesięcznik

 

Wieś, gospodarstwo wiejskie. Miesięcznik poświęcony problematyce wsi i gospodarstw wiejskich, przyszłości polskiego rolnictwa, nowatorskim pro-gramom hodowli i upraw, oraz zmieniającym się przepisom dot. Działalności rolnej oraz życiu polskiej wsi.

WYCHOWAWCA

miesięcznik

 

Pismo przeznaczone dla nauczycieli i wychowawców katolickich.

 

Opracowała: Jolanta Tarnacka